• Trở thành đối tác
 • 028-73004102
 • Tạo mẫu

  Bản ghi Video

  Tạo mẫu

  Mẫu là một tập hợp các tham số cửa sổ biểu đồ có thể được áp dụng cho các biểu đồ khác. Những tham số sau đây có thể được lưu trữ trong một mẫu:
  • loại biểu đồ và màu sắc;
  • bảng màu sắc;
  • tỷ lệ biểu đồ;
  • Đường OHLC được hiển thị hoặc bị ẩn;
  • chuyên gia tư vấn đã gán và các thông số của chương trình;
  • các chỉ số tùy chỉnh và chuyên môn đã được thêm cùng với các cài đặt;
  • nghiên cứu trực tuyến;
  • nghiên cứu trực tuyến;
  Khi một mẫu được thêm vào biểu đồ, các cài đặt được lưu trữ sẽ được gán cho công cụ và thời gian giao dịch. Ví dụ: bạn có thể tạo một mẫu bao gồm các chỉ số về MACD, RSI và Mức biến động trung bình, sau đó sử dụng nó cho các biểu đồ khác. Trong trường hợp này, các cửa sổ biểu đồ sẽ có cùng chế độ xem đối với các biểu tượng và thời gian khác nhau.

  Để tạo mẫu mới, bạn phải thực thi lệnh menu "Charts – Template – Save Template...", lệnh menu ngữ cảnh biểu đồ cùng tên hoặc bằng cách nhấn nút Mẫu trên thanh công cụ "Charts". Kết quả là, một mẫu mới sẽ được tạo trên cơ sở dữ liệu của cửa sổ biểu đồ hoạt động. Các hành động tương tự phải được thực hiện để có thể sửa đổi một mẫu, nhưng bạn phải chọn một mẫu hiện có thay vì nhập tên tập tin mới. Để thêm mẫu vào cửa sổ biểu đồ, bạn phải chọn tập tin mong muốn trong menu quản lý mẫu hoặc trong bất kỳ thư mục hiện có trong cửa sổ "Open" mà có thể được truy gọi bằng lệnh menu "Charts – Template – Load Template...". Lệnh menu "Charts – Template – Remove Template" và lệnh menu ngữ cảnh biểu đồ cùng tên sẽ cho phép bạn xóa các mẫu.

  Các mẫu sẽ được lưu trữ trong thư mục /TEMPLATES ở định dạng tập tin TPL. Mẫu tạo một lần có thể được sử dụng không hạn chế. Mẫu cơ bản (DEFAULT.TPL) sẽ được tạo trong quá trình lắp đặt thiết bị đầu cuối. Nó sẽ được sử dụng tự động trong quá trình tạo một cửa sổ biểu đồ mới. Trong tương lai, nó có thể được thay đổi bằng cách sử dụng các thuộc tính cửa sổ biểu đồ hoạt động.