• Trở thành đối tác
 • 028-73004102
 • Cửa sổ Điều hướng

  Bản ghi Video

  Cửa sổ Điều hướng

  Cửa sổ điều hướng cho phép bạn truy cập nhanh vào các tính năng khác nhau trên thiết bị đầu cuối. Cửa sổ này có thể được mở/đóng bằng cách nhấn các phím gia tốc Ctrl+N, bằng lệnh menu "View – Navigator" hoặc bằng cách nhấn nút Cửa sổ "Navigator" trên thanh công cụ "Standard".

  Danh sách các tính năng sẽ được liệt kê dưới dạng cây và gồm năm nhóm: "Accounts", "Indicators", "Expert Advisors", "Custom Indicators" và "Scripts".

  Nhóm "Accounts" bao gồm danh sách các tài khoản mở. Sử dụng menu ngữ cảnh, bạn có thể mở tài khoản ảo mới hoặc xóa tài khoản ảo cũ.

  Mở tài khoản – một tài khoản ảo có thể được mở từ thiết bị đầu cuối. Để mở một tài khoản trực tiếp, vui lòng xem video của chúng tôi: Cách mở tài khoản giao dịch (quy trình đăng ký)

  Đăng nhập vào Tài khoản Giao dịch – để cấp quyền cho một tài khoản hiện có (dù là tài khoản ảo hay tài khoản thật), bạn phải thực thi lệnh "Login to Trade Account" hoặc nhấn đúp trên dòng tài khoản mong muốn bằng nút chuột trái.

  Đăng nhập vào MQL5.community – mở mục cài đặt trên nền tảng giao dịch để đăng nhập vào MQL5.community và sử dụng các dịch vụ bổ sung.

  Đổi mật khẩu – mở cửa sổ thay đổi mật khẩu của tài khoản giao dịch.

  Xóa – xóa một tài khoản đã chọn. Hành động tương tự có thể được thực hiện bằng cách nhấn phím Delete.

  Thêm vào Mục yêu thích – thêm tài khoản đã chọn vào mục yêu thích.

  Chỉ số. Nhóm này chứa các chỉ số - công cụ chính để phân tích độ biến động về giá:

  Các chỉ số chuyên môn tích hợp được chia thành bốn loại: Xu hướng, Độ biến động, Khối lượng, Bill Williams.

  Các lệnh sau có thể được thực thi trong menu ngữ cảnh:

  Gán vào Biểu đồ – thêm chỉ số đã chọn vào biểu đồ hoạt động. Hành động tương tự có thể được thực hiện bằng cách nhấn đúp vào chỉ số. Ngoài ra, khi sử dụng phương pháp Drag'n'Drop, bạn có thể sử dụng một công cụ phân tích cho bất kỳ biểu đồ hoặc cửa sổ phụ nào đối với chỉ số đã được gán.

  Sửa đổi – mở tệp mã nguồn (*.MQ4) của một chỉ số được chọn trong Meta-Editor. Hành động tương tự có thể được thực hiện bằng cách chọn một chỉ số và nhấn phím Enter.

  Xóa – xóa một chỉ số tùy chỉnh đã chọn. Hành động này sẽ xóa cả tệp thực thi (*.EX4) và tệp mã nguồn (*.MQ4) của chỉ số đó. Hành động tương tự có thể được thực hiện bằng cách nhấn phím Delete.

  Tạo trong Meta-Editor – đi đến trang tạo chỉ số tùy chỉnh. Thực thi lệnh này sẽ mở Trình thuật sĩ MQL4 trong Meta-Editor nơi chỉ số được tạo. Hành động tương tự có thể được thực hiện bằng cách nhấn phím Insert.

  Thêm vào Mục yêu thích – thêm chỉ số đã chọn vào mục yêu thích.

  Đặt phím tắt – gán một phím tắt cho chỉ số đã chọn.

  Nhóm "Expert Advisors" chứa danh sách tất cả Expert Advisor hiện có. Expert Advisors trong thiết bị đầu cuối là các chương trình cho phép bạn tự động hóa các hoạt động phân tích và giao dịch. Để tạo và sửa đổi những chương trình này, trình chỉnh sửa tích hợp, Meta-Editor, sẽ được sử dụng. Thông tin chi tiết về cách thức tạo và làm việc với các chuyên gia có thể được tìm thấy trong phần "Auto Trading".

  Lệnh menu ngữ cảnh "Create" cho phép bạn tạo một chuyên gia mới, "Modify" - để sửa đổi chuyên gia hiện có và "Delete" - để xóa một chuyên gia khỏi thiết bị đầu cuối. Lệnh "Attach to a Chart" hoặc nhấn đúp bằng nút chuột trái cho phép bạn thêm chuyên gia vào biểu đồ hoạt động. Sau khi xuất hiện các khoản doanh thu mới được đánh dấu, chuyên gia sẽ bắt đầu làm việc. Có thểm thêm chuyên gia vào bất kỳ biểu đồ nào bằng kỹ thuật "Drag'n'Drop".