• Trở thành đối tác
  • 028-73004102
  • Terminal Window Cơ bản

    Bản ghi Video

    "Terminal "là một cửa sổ đa chức năng, cho phép một nhà giao dịch truy cập các tính năng khác nhau. Cửa sổ này sẽ cho phép bạn kiểm soát các hoạt động giao dịch, xem tin tức, xem lịch sử tài khoản, thiết lập cảnh báo, làm việc với hộp thư nội bộ và nhật ký hệ thống. Cửa sổ có thể được mở bằng lệnh menu "View – Terminals", bằng cách nhấn các phím gia tốc Ctrl+T hoặc nút cửa sổ "Terminal" trên thanh công cụ "Standard".

    Trong cửa sổ Terminal, bạn có thể theo dõi các giao dịch đã mở bằng cách nhấn vàotab Giao dịch hoặc xem các giao dịch trước đó mà bạn đã đóng bằng cách nhấn vào tab Lịch sử Tài khoản. Bạn cũng có thể xem bất kỳ cảnh báo nào mà bạn đã mở bên dưới tab Cảnh báo và bất kỳ thông báo nào mà bạn đã nhận được từ Trade4you trên tab Hộp thư. Bạn có thể xem tất cả các tin tức tài chính được gửi đến trên thiết bị đầu cuối trên tab Tin tức. Thông tin về chức năng của chuyên gia được gán, bao gồm mở/đóng vị thế, sửa đổi lệnh giao dịch, thông báo riêng của chuyên gia, sẽ được công bố trong tab Chuyên gia.

    Để biết thêm thông tin chi tiết về cửa sổ Thiết bị Đầu cuối, vui lòng xem video tiếp theo của chúng tôi, có tên là “Terminal Window in Detail”.